STRING INSTRUMENTS

Žičana glazbala

 

 

string INSTRUMENTS

Žičana glazbala

Tambure (žičana, trzalačka glazbala) su najraširenija hrvatska, tradicijska glazbala. Prema jednoj teoriji tambure su donijeli turci u 14. i 15. stoljeću. Međutim, puno vjerojatnija je teorija da su neki arhaični oblici žičanih glazbala bili prisutni u našem folkloru puno prije. Kao dokaz ovoj teoriji spominje se tambura dvožica koja je raširena po hrvatskim krajevima gdje nikada nije bilo turaka. Slična glazbala tamburi dvožici još i danas postoje u dijelovima Istočne Europe i Bliskog Istoka, stara su najmanje 6000 godina, te se smatra da su Hrvati takva glazbala poznavali i prije doseljavanja na područje današnje Hrvatske. S vremenom se tambura dvožica razvila u nekoliko vrsta tambura od kojih je danas najdominantnija srijemska, orkestralna tambura.

Tambura (stringed, plucked instruments) are the most widespread Croatian traditional musical instruments. According to one theory, tambura were brought by the Turks in the 14th and 15th centuries. However, a much more plausible theory is that some archaic forms of stringed instruments were present in our folklore much earlier. As proof of this theory, the two-string tambourine is mentioned, which is widespread in Croatian regions where there have never been Turks. Similar two-string tambourine musical instruments still exist today in parts of Eastern Europe and the Middle East, they are at least 6,000 years old, and it is believed that the Croats knew such musical instruments even before moving to the area of ​​today’s Croatia. Over time, the two-string tambourine developed into several types of tambura, the most dominant of which today is the orchestral, srijemska tambura.

TAMBURA DVOŽICA (CINDRA)

Tambura dvožica ili cindra je arhaični oblik tambure. Nekada se svirala na području Ćićarije (dio Istre, obronci Učke), na otoku Krku, Kordunu i Banovini. Ima samo dvije žice koje su jednako ugođene te su razmaci između kota na vratu tambure isti zbog čega svirka na cindri zvuči vrlo arhaično u starinskoj, netemperiranoj ljestvici.

TWO STRINGS TAMBURA

Two-string tambura or cindra is an archaic form of tambura. It used to be played in the area of ​​Ćićarija (part of Istria, the slopes of Učka), on the island of Krk, Kordun and Banovina (pats of Croatia). It has only two strings that are equally tuned and the distances between the pitches on the neck of the tambourine are the same, which makes playing the cinder sound very archaic in an old, untempered scale.

Foto by Dario Marušić

TAMBURA SAMICA

Tambura samica (dangubica, kutarevka, kozarac, potpalac, razbibriga, tikvara itd.) je još jedan arhaični oblik tambure. Ima četiri žice ugođene na način da su donje dvije žice ugođene na isti ton (osnovni ton samice), a gornje dvije žice također na isti ton, ali za kvartu niže od osnovnog tona samice. Na taj način se, posebnom tehnikom sviranja, može dobiti pravo bogatstvo zvuka i harmonije.

Lička varijanta tambure samice (danguba ili kutarevka) je nešto duža od slavonske i baranjske varijante i tehnika sviranja može biti malo drugačija.

Sličnih tambura, osim u Lici, Slavoniji i Baranji, možemo naći i u Sjevernoj Hrvatskoj u okolici Bjelovara, Kordunu, Gorskom Kotaru te u Dalmaciji u okolici Sinja.

SINGLE TAMBURA

Single tambura (dangubica, kutarevka, kozarac, potpalac, razbibriga, tikvara, etc.) is another archaic form of tambura. It has four strings tuned in such a way that the bottom two strings are tuned to the same pitch (the fundamental pitch of the tamburica), and the top two strings are also tuned to the same pitch, but a quarter lower than the bottom two strings. In this way, with a special playing technique, you can get a real wealth of sound and harmony.

The Lika variant of the single tamburica (danguba or kutarevka) is slightly longer than the Slavonian and Baranja variants and the playing technique may be slightly different.

Similar tamburica, apart from Lika, Slavonia and Baranja, can also be found in Northern Croatia around Bjelovar, Kordun, Gorski Kotar and in Dalmatia around Sinj.

TAMBURE FARKAŠICE

Tambure farkašice su prvi orkestralni sustav tambura u Hrvatskoj tradiciji. Nastale su u drugoj polovici 19. stoljeća od arhaičnih oblika tambura samica i vrlo brzo su se proširile gotovo cijelom Hrvatskom. Farkašice spadaju u tambure dvoglasnog, kvintnog sustava.  Orkestar s Farkaš sustavom tambura se sastoji od sljedećih dionica: prva bisernica (zvala se još i primašica, zlatna tamburica), druga bisernica poznata kao kontrašica (šara), brač prvi (solo), brač drugi, brač treći, bugarija prva, bugarija druga i berde.

Polovicom 20. stoljeća su gotovo nestale te su ih zamijenile tambure novijeg sustava. Danas tek nekoliko orkastara u svom programu koristi tambure Farkaš sustava.

FARKAŠ TAMBURE

The Farkaš tamburice are the first orchestral system of tambourines in the Croatian tradition. They were created in the second half of the 19th century from archaic forms of single tamburica and very quickly spread throughout Croatia. Farkašice belong to the tamburice of the two-voice, fifth system.

In the middle of the 20th century, they almost disappeared and were replaced by tamburice of a newer system. Today, only a few orchestras use tamburice of the Farkaš system in their programs.

SRIJEMSKE TAMBURE

Četveroglasni, kvartni A-E sustav tambura razvio se početkom 20. stoljeća u Bačkoj i Srijemu i trenutno je najrašireniji i najpopularniji sustav orkestralnih tambura u Hrvatskoj.

Orkestar s tamburama ovog sustava se satoji od sljedećih dionica: prva bisernica, druga bisernica, prvi brač, drugi brač, treći brač, čelo, bugarija, berda.

SRIJEM’S TAMBURA

The four-voice, quartal A-E system of tambura developed at the beginning of the 20th century in Bačka and Srijem and is currently the most widespread and popular orchestral tambura system in Croatia.

The orchestra with tambure of this system consists of the following parts: first bisernica, second bisernica, first brač, second brač, third brač, cello, bugaria and berda (bas).

CITRA ILI TRONTULJA

Citra (trontulja) je žičano glazbalo koje se raširilo po sjeverozapadnim krajevima Hrvatske (Hrvatsko Zagorje, Podravina, Zagreb i okolica, itd.) krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Bilo je popularno u narodu do negdje iza Drugog svjetskog rata.

Citre su izrađivane u nekoliko sličnih oblika (jednostavnije ili malo složenije) s otprilike 30 do 45 žica za sviranje. Svirane su na dva načina. Prvi je bio poklapanjem melodijskih žica prstima (kao na tamburi ili gitari), a drugi je bio pritiskanjem i povlačenjem po melodijskim žicama drvenim ili (najčešće) metalnim štapićem čime se dobio specifičan zvuk.

CITRA OR TRONTULJA

Citra (trontulja) is a stringed musical instrument that spread throughout the northwestern regions of Croatia (Hrvatsko Zagorje, Podravina, Zagreb and its surroundings, etc.) in the late 19th and early 20th centuries. It was popular among the people until sometime after the Second World War.

Citra were made in several similar forms (simpler or slightly more complex) with approximately 30 to 45 strings to play. They are played in two ways. The first was by matching the melodic strings with the fingers (like on a tambourine or guitar), and the second was by pressing and pulling on the melodic strings with a wooden or (most often) metal stick, which produced a specific sound..

CIMBAL

Cimbal je žičano glazbalo koje se po krajevima sjeverne i sjeverozapadne Hrvatske (Hrvatsko Zagorje, Međimurje, Podravina, okolica Zeline) proširilo negdje u drugoj polovici 19. te početkom 20. stoljeća. Vrlo brzo su ga prihvatili narodni svirači, počeli izrađivati svoje varijante te je na taj način, premda nije izvorno hrvatsko tradicijsko glazbalo, postalo dio naše narodne, glazbene tradicije. Cimbal se svirao kao solo instrument ili u kombinaciji s drugim tradicijskim glazbalima (violina, bajs, bugarija). Takvi sastavi su bili popularni u Hrvatskom Zagorju i Podravini.

Cimbal se svira tako da se batićima udara po žicama i to je, ustvari, preteča klavira.

CYMBAL

The cymbal is a stringed musical instrument that spread throughout northern and northwestern Croatia (Hrvatsko Zagorje, Međimurje, Podravina, around Zelina) somewhere in the second half of the 19th and early 20th centuries. Very quickly it was accepted by folk musicians, they started to make their own variants, and in this way, although it is not an original Croatian traditional instrument, it has become part of our folk musical tradition. The cymbal was played as a solo instrument or in combination with other traditional instruments (violin, bajs, bugarija). Such formations were popular in Hrvatsko Zagorje and Podravina.

The cymbal is played by hitting the strings with sticks and it is, in fact, the forerunner of the piano.

 
INFORMACIJE 

Ovo su samo najosnovnije informacije o pojedinim glazbalima. Za sve detaljnije informacije slobodno nam se obratite.

KONTAKT:

Stjepan Večković

CENTAR ZA TRADICIJSKA GLAZBALA HRVATSKE

CENTRE OF CROATIAN TRADITIONAL INSTRUMENTS

Email:  gajde.hr@gmail.com

Mob:  +385 98 275 211

 

 
INFORMATION 

This is only the most basic information about individual musical instruments. Feel free to contact us for more detailed information.